PUBLICACIÓNS


Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR- SJR


Título: Geometrical study of the barrel stave in a procedure of restitution of the original flat shape.
Autores/as: Conde Fernández, A. Zurita de la Vega, E., Vila Lameiro, P. y Tato-Sánchez del Valle, P.E.

Revista: Lecture Notes in Mechanical Engineering – Advances on Engineering Design II” IF:0.15; Q4

Título: Evolution and Neural Network Prediction of CO2 Emissions in Weaned Piglet Farms.
Autores/as: Rodriguez, M. R., Besteiro, R., Ortega, J. A., Fernandez, M. D., & Arango, T.

Revista: Sensors, 22(8), 2910 (Q1)

Título: Sustainable Forestry Management of oak forests from the Iberian Northwest for use in wine and spirit aging
Autores/as: Díaz-Maroto, I.J., Sylvain, T.

Revista: WOOK RESEARCH 67(6) (in press) (Q3)

Título: Priorities for synthesis in ecology and environmental science
Autores/as: Halpern, B.S., Boettiger, C., Dietze, M., Díaz-Maroto, I.J., et al.

Revista: ECOSPHERE 13(12) (in press) (Q2)

Título: Evaluation of the storage conditions and type of cork stopper on the quality of bottled white wines.
Autores/as: Díaz-Maroto, M.C., Viñas, M.L., Marchante, L., Alañón, M.E., Díaz-Maroto, I.J., Pérez-Coello, M.S.

Revista: MOLECULES 26(1), article number232 (Q1)

Título: Corky off-flavour compounds in cork planks at different storage times before processing. Influence on the quality of the final stoppers
Autores/as: Alañón, M.E., Díaz-Maroto, I.J., Pérez-Coello, M.S., Díaz-Maroto, M.C.

Revista: JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 101(11): 4735-4742, (Q1)

Título: Geometrical study of the barrel stave in a procedure of restitution of the original flat shape.
Autores/as: Conde Fernández, A. Zurita de la Vega, E., Vila Lameiro, P. y Tato-Sánchez del Valle

Revista: Lecture Notes in Mechanical Engineering – Advances on Engineering Design II” IF:0.15; Q4

Título: Long-Term Measurement of Piglet Activity Using Passive Infrared Detectors
Autores/as: Besteiro, R., Arango, T., Ortega, J., Fernández, M. D., & Rodríguez, M. R.

Revista: Agronomy, 11(10), 1927 Q1 (CATEGORÍA: AGRONOMY - 16/91)

Título: Linear Models for the Prediction of Animal Zone Ammonia in a Weaned Piglet Building
Autores/as: Arango, T., Besteiro, R., Ortega, J. A., Castro, Á., Rodríguez, M. R., & Fernández, M. D

Revista: Agronomy, 11(10), 1927 Q1 (CATEGORÍA: AGRONOMY - 16/91)

Título: A New Technique for Improved Use of Thermal Energy from Waste Effluents
Autores/as: Magide-Ameijide, J. M., Varela-Rodríguez, H., & López-Fabal, A. (2020).

A New Technique for Improved Use of Thermal Energy from Waste Effluents. Agronomy, 10(1), 97.

Temas: Tratamento e valorización de residuos; eficiencia enerxética

Factor de impacto e cuartil: 2.259, Q1 (2019)

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/97

Título: Evolution of NH3 Concentrations in Weaner Pig Buildings Based on Setpoint Temperature
Autores/as: Rodriguez, M. R., Losada, E., Besteiro, R., Arango, T., Velo, R., Ortega, J. A., & Fernandez, M. D. (2020).

Evolution of NH3 Concentrations in Weaner Pig Buildings Based on Setpoint Temperature. Agronomy, 10(1), 107.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 2.259, Q1(2019)

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/107

Título: Test Of Wood Properties In Oak Species (Quercus Robur L., Quercus Petraea (Matts) Liebl. And Quercus Pyrenaica Willd.) For Wine Aging. Part Iii: Porosity Versus Void Ratio
Autores/as: Diaz-Maroto, I. J., & Tahir, S. (2019).

TEST OF WOOD PROPERTIES IN OAK SPECIES (QUERCUS ROBUR L., QUERCUS PETRAEA (MATTS) LIEBL. AND QUERCUS PYRENAICA WILLD.) FOR WINE AGING. PART III: POROSITY VERSUS VOID RATIO. WOOD RESEARCH, 64(5), 833-846.

Temas: Calidade da madeira; uso da madeira na industria tonelera; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: 0.688, Q3

http://www.woodresearch.sk/wr/201905/08


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto