PUBLICACIÓNS


Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR- SJR


2017

Título: Input of communal forests to sustainable development of the rural population: study case of Northern Portugal and Galicia
Autores/as: Lopes, J. A., & Diaz-Maroto, I. J. (2017).

). Input of communal forests to sustainable development of the rural population: study case of Northern Portugal and Galicia. In Rural development 2017: bioeconomy challenges: proceedings of the 8th international scientific conference, 23-24 November, 2017, Aleksandras Stulginskis University, 2017, p. 1156-1160.

Temas: Sustentebilidade no medio rural; xestión forestal

Factor de impacto e cuartil: -

http://conf.rd.asu.lt/index.php/rd/article/view/573/783

Título: Environmental conditions and oak barrels timber quality: Which is the influence in the Quercus petraea (Matts.) Liebl forests in the Iberian Peninsula?
Autores/as: Vila-Lameiro, P., Díaz-Maroto, I.J. (2017).

Environmental conditions and oak barrels timber quality: Which is the influence in the Quercus petraea (Matts.) Liebl forests in the Iberian Peninsula? WSEAS Transactions on Environment and Development, 13, 225-241.

Temas: Caracterización de especies forestais; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: -

http://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2017/a465815-030.php

Título: Assessment of anatomical characteristics of wood–bark, sapwood and heartwood–in hardwoods species of galician oaks by image processing: relationship with age
Autores/as: Diaz-Maroto, I. J., Vila-Lameiro, P., & Tahir, S. (2017).

ASSESSMENT OF ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF WOOD–BARK, SAPWOOD AND HEARTWOOD–IN HARDWOODS SPECIES OF GALICIAN OAKS BY IMAGE PROCESSING: RELATIONSHIP WITH AGE. WOOD RESEARCH, 62(5), 763-772.

Temas: Caracterización de especies forestais; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: 0.629, Q3

http://www.woodresearch.sk/wr/201705/09.pdf

Título: ARIMA modelling of animal-zone temperature in weaned piglet buildings: design of the model
Autores/as: Besteiro, R., Ortega, J. A., Arango, T., Rodriguez, M. R., & Fernandez, M. D. (2017).

ARIMA modelling of animal-zone temperature in weaned piglet buildings: design of the model. Transactions of the ASABE, 60(6), 1-9.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 0.975, Q2

https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=48684

Título: Long-term variability of bulk milk somatic cell and bacterial counts associated with dairy farms moving from conventional to automatic milking systems
Autores/as: Castro, A., Pereira, J. M., Amiama, C., & Barrasa, M. (2018).

Long-term variability of bulk milk somatic cell and bacterial counts associated with dairy farms moving from conventional to automatic milking systems. Italian journal of animal science, 17(1), 218-225.

Temas: Smart farming; benestar animal; muxido robotizado; probas de robots de muxido

Factor de impacto e cuartil: 0.841, Q2

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2017.1332498

Título: Optimised forage harvester routes as solutions to a traveling salesman problem with clusters and time windows
Autores/as: Cerdeira-Pena, A., Carpente, L., & Amiama, C. (2017).

Optimised forage harvester routes as solutions to a traveling salesman problem with clusters and time windows. Biosystems Engineering, 164, 110-123.

Temas: Agricultura de precisión; modelado, simulación e xestión de rutas; sistemas de labra e recolección

Factor de impacto e cuartil: 1.997, Q1

https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.10.002

Título: Prediction of carbon dioxide concentration in weaned piglet buildings by wavelet neural network models
Autores/as: Besteiro, R., Arango, T., Ortega, J. A., Rodríguez, M. R., Fernández, M. D., & Velo, R. (2017).

Prediction of carbon dioxide concentration in weaned piglet buildings by wavelet neural network models. Computers and electronics in agriculture, 143, 201-207.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 2.427, Q1

https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.10.025

Título: Life Cycle Assessment of pig production: A case study in Galicia
Autores/as: Noya, I., Villanueva-Rey, P., González-García, S., Fernandez, M. D., Rodriguez, M. R., & Moreira, M. T. (2017).

Life Cycle Assessment of pig production: A case study in Galicia. Journal of cleaner production, 142, 4327-4338.

Temas: Smart farming; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 5.715, Q1, D1


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto