PUBLICACIÓNS


Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR- SJR


2018

Título: Evolution of NH3 Concentrations in Weaner Pig Buildings Based on Setpoint Temperature
Autores/as: Rodriguez, M. R., Losada, E., Besteiro, R., Arango, T., Velo, R., Ortega, J. A., & Fernandez, M. D. (2020).

Evolution of NH3 Concentrations in Weaner Pig Buildings Based on Setpoint Temperature. Agronomy, 10(1), 107.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 2.259, Q1

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/1/107

Título: Validation of an AutoRegressive Integrated Moving Average model for the prediction of animal zone temperature in a weaned piglet building
Autores/as: Ortega, J. A., Losada, E., Besteiro, R., Arango, T., Ginzo-Villamayor, M. J., Velo, R., Fernandez, M. D. & Rodriguez, M. R. (2018).

Validation of an AutoRegressive Integrated Moving Average model for the prediction of animal zone temperature in a weaned piglet building. Biosystems Engineering, 174, 231-238.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 2.983, Q1

10.1016/j.biosystemseng.2018.07.012

Título: Agreement between passive infrared detector measurements and human observations of animal activity
Autores/as: Besteiro, R., Rodríguez, M. R., Fernández, M. D., Ortega, J. A., & Velo, R. (2018).

). Agreement between passive infrared detector measurements and human observations of animal activity. Livestock Science, 214, 219-224.

Temas: Smart farming; benestar animal

Factor de impacto e cuartil: 1.376, Q2

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141318301847

Título: Estimation of patterns in weaned piglets' activity using spectral analysis
Autores/as: Besteiro, R., Arango, T., Rodríguez, M. R., Fernández, M. D., & Velo, R. (2018).

Estimation of patterns in weaned piglets' activity using spectral analysis. Biosystems Engineering, 173, 85-92.

Temas: Smart farming; benestar animal; monitoraxe, modelización e control ambiental

Factor de impacto e cuartil: 2.983, Q1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511017301228?via%3Dihub

Título: Altitudinal differentiation of Quercus robur in Bosnia and Herzegovina
Autores/as: Ballian, D., Memišević, M., Bogunić, F., & Diaz-Maroto, I. J. (2018).

Altitudinal differentiation of Quercus robur in Bosnia and Herzegovina. Journal of Forestry Research, 29(5), 1225-1232.

Temas: Calidade da madeira; caracterización de especies forestais; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: 1.151, Q3

https://doi.org/10.1007/s11676-017-0539-8

Título: Fingerprints of acacia aging treatments by barrels or chips based on volatile profile, sensorial properties, and multivariate analysis
Autores/as: Alañón, M. E., Marchante, L., Alarcón, M., Díaz‐Maroto, I. J., Pérez‐Coello, S., & Díaz‐Maroto, M. C. (2018).

Fingerprints of acacia aging treatments by barrels or chips based on volatile profile, sensorial properties, and multivariate analysis. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(15), 5795-5806.

Temas: Calidade da madeira; uso da madeira na industria tonelera; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: 2.614, Q1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.9129


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto