PUBLICACIÓNS


Artigos publicados en revistas científicas incluídas no JCR- SJR


2019

Título: Test Of Wood Properties In Oak Species (Quercus Robur L., Quercus Petraea (Matts) Liebl. And Quercus Pyrenaica Willd.) For Wine Aging. Part Iii: Porosity Versus Void Ratio
Autores/as: Diaz-Maroto, I. J., & Tahir, S. (2019).

TEST OF WOOD PROPERTIES IN OAK SPECIES (QUERCUS ROBUR L., QUERCUS PETRAEA (MATTS) LIEBL. AND QUERCUS PYRENAICA WILLD.) FOR WINE AGING. PART III: POROSITY VERSUS VOID RATIO. WOOD RESEARCH, 64(5), 833-846.

Temas: Calidade da madeira; uso da madeira na industria tonelera; planificación, xestión e uso da madeira de especies frondosas  caducifolias

Factor de impacto e cuartil: 0.688, Q3

http://www.woodresearch.sk/wr/201905/08


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto