PUBLICACIÓNS


Libros e capítulos de libros


2012

Título: Gestión de la Dirección de Obra
Autores/as: Carlos Amiama Ares, Martin Barrasa Rioja

ISBN, Editorial e ano de publicación:(978-84-615-6418-7) Editorial: Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia

LIBRO

Título: Planificación, Seguimiento y Control de proyectos con Openproj
Autores/as: Carlos Amiama Ares

ISBN, Editorial e ano de publicación:  (978-84-695-6441-7) Editorial: Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia

LIBRO


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto