PUBLICACIÓNS


Libros e capítulos de libros


2019

Título: La dinámica del paisaje vegetal, herramienta clave en la ordenación del territorio: Caso de estudio, Montañas Orientales de Galicia.
Autores/as: Ignacio J. Díaz-Maroto

ISSN, Editorial e ano de publicación: 2386-6993, Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT,

Páxina inicial: 603 - Páxina final:  613

CAPÍTULOS DE LIBRO

Título: Analysis and knowledge of Forests Certification processes
Autores/as: Vila-Lameiro, Pablo; Conde-Fernández Adriana

Editorial: LAP Lambert Academic Publishing ( 2019-01-10 )

Book Details: ISBN-13: 978-613-9-88497-1, ISBN-10: 6139884977; EAN:9786139884971

Book language: English     

Número de páginas: 52

Publicado: 2019-01-10

Categoría: Agricultura, horticultura, Forestal, Pesca, Nutrición

LIBRO


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto