PUBLICACIÓNS


Proxectos de investigación


2010

Título: Estudio ecológico-selvícola de masas naturales de quercus pyrenaica willd. Análisis de su dinámica y estrutura en el NW de la Península Ibérica.

Código/Referencia do proxecto: 10PXIX291008PC DIRECCION XERAL DE I + D

Duración: 01/01/2010 - 30/10/2010

Título: Estratexias de control e automatización para a eficiencia enerxética e produtiva en explotacións porcinas de desteta.
Investigador/a: Mª Dolores Fernández Rodríguez

Código/Referencia do proxecto: 10MRU291013PR DIRECCION XERAL DE I + D

Duración: 08/08/2010 - 30/09/2013           

Financiación: 60.023 €

               

Título: Análisis de la estructura y viabilidad de la industria del aserrado en Galicia: definición de actuaciones necesarias que mejoren el futuro del sector.
Investigador/a: Pablo Vila Lameiro

Código/Referencia do proxecto: 10MRU291038PR DIRECCION XERAL DE I + D

Duración: 08/08/2010 - 30/09/2013           

Financiación: 85000 €           


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto