PUBLICACIÓNS


Proxectos de investigación


2019

Título: Aproveitamentos forestais intelixentes para unha xestión forestal de precisión
Investigador/a: Carlos Amiama Ares

Convocatoria: Biorredes (USC)

Código/Referencia do proxecto: ED431E 2018/09

Duración: 03/2019

Financiación: 13.000 euros

Título: Optimización de la producción de harina de sangre en condiciones de vacío y utilización de la misma como fertilizante ecológico.
Investigador/a: José Manuel Magide Ameijide

Convocatoria: Bioredes (USC)

Código/Referencia do proxecto: ED431E 2018/09

Duración: 05/ 2019 - 10/ 2020

Financiación: 6.000 euros

Título: Consolidación e estruturación 2018 GPC GI-1720 MODelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas (BioMODEM)
Investigador/a: Mª Dolores Fernández Rodríguez

Código/Referencia do proxecto: ED431B 2018/12 2018-PG066

Entidade financiadora: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Duración: 01/2019  - 12/2020

Financiación: 90.000 €


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto