SERVIZOS


Servizos


MECANIZACIÓN

 • Ensaios de maquinaria agrícola e forestal.
 • Modificacións de máquinas comerciais.
 • Desenvolvemento de novas máquinas.
 • Detección de impactos en almacéns e cosechadoras de patacas

 

ENERXÍA

 • Análise enerxética de instalacións eléctricas
 • Automatización de procesos agrogandeiros
 • Medición de gases con tecnoloxía fotoacústica de alta precisión

 

MODELIZACIÓN

 • Análise da calidade da madeira, aptitudes tecnolóxicas e certificación.
 • Planificación, xestión e emprego de frondosas caducifolias na industria toneleira.
 • Optimización do deseño de envases e embalaxes de madeira.
 • Xestión da paisaxe relacionada co desenvolvemento rural sostible.

 

MELLORA DE CHANS

 • Deseño e optimización de redes de drenaxe

 

IMPLEMENTACIÓN DE LIÑAS DE FORMACIÓN ON- LINE PARA FORMACIÓN CONTINUA PARA EMPRESAS

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto